Biserica ”Sf.Ap. Petru și Pavel” – Rusaliile 2023 (Galerie FOTO)

4 iunie 2023

DUMINICA RUSALIILOR (Fapte. Ap. 2, 1-11) – Duminica cea Mare a pogorârii Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli și Întemeierea Bisericii Creștine.

Dragi credincioși și credincioase,

Pogorârea Sfântului Duh, numită și Duminica Mare, Rusaliile sau Cincizecimea este serbată în a 8-a duminică după Paști și aceasta reprezintă Pogorârea Sfântului Duh peste Apostoli, în formă de limbi de foc, lucru care marchează însăși formarea Bisericii Creștine. Pogorârea Sfântului Duh este istorisită de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca în cartea Faptele Apostolilor –
iar Sinaxarul Rusaliilor este foarte grăitor în acest sens: “În această zi, prăznuim pe Însuși Preasfântul de viață Făcătorul și întru tot puternicul Duh, Unul din Treime, Dumnezeu, Cel de o cinstire, de o ființă și de o slavă cu Tatăl și cu Fiul. Faptul că în ziua Cincizecimii S-a pogorât Duhul Sfânt, în chip de limbi de foc, peste Sfinții Apostoli, în foișorul unde stăteau ei, și s-a așezat peste fiecare dintr-înșii, pentru cinstirea Sfântului Duh, dumnezeieștii Părinți ai Bisericii, care pe toate bine le-a tocmit, cu prilejul Cincizecimii, au rânduit o sărbătoare deosebită, în această zi a Rusaliilor”.

Totodată este și sărbătoarea întemeierii Bisericii Creștine, căci în aceeași zi, în urma cuvântării însuflețite a Sfântului Apostol Petru, s-au convertit la creștinism ca la trei mii de suflete, care au alcătuit cea dintâi comunitate creștină din Ierusalim (cf. Fapte 2, 41), nucleul Bisericii de mai târziu. Deci astăzi sărbătorim și „ziua de naștere” a Bisericii noastre, prilej potrivit să precizăm câteva lucruri despre ea și despre profilul ei, desprinse din pericopa apostolică a zilei: „Când a sosit ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc” (vers. 1). Din aceste cuvinte înțelegem că Biserica este comunitatea clerului și credincioșilor uniți în numele Aceluiași Domn și al aceleiași credințe, potrivit Scripturii: „Un Domn, o credință și un botez” (Efes. 4,5). Că se scrie: „Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca de suflare ce vine repede, care a umplut toată casa unde ședeau ei” (vers. 2). Aici se arată că Biserica este de origine divină. A fost întemeiată tainic și încă nevăzut pe Crucea, prin Jertfa curățitoare a Mântuitorului Hristos, potrivit cuvintelor
Sf. Ignatie al Antiohiei: „Acolo unde este Euharistia, acolo e Biserica”. Pe Cruce S-a jertfit Mielul pascal și Și-a dat sângele „drept preț de răscumpărare pentru mulți”. De la Cina cea de Taină, prin Cruce, la Înviere și Înălțare, unde trupul cel preaslăvit și înviat al lui Iisus ni se dăruiește în Sfânta Împărtășanie
de pe Masa Altarului fiecărei Biserici creștine autentice. Ca atare, deși comunitate pământească, Biserica este totodată și cerească, organism viu divino-uman, instituție teandrică, adică deopotrivă divină și umană,
Întemeietorul și Conducătorul ei fiind Domnul nostru Iisus Hristos, Care Și-a dat viața preț de răscumpărare pentru ea (cf. I Tim. 2, 6), răscumpărând-o cu scump sângele Său (cf. Colos. 1, 14).
Din acest organism divino-uman facem parte cu toții prin adunarea (eclesia) tuturor celor ce credem drept și mărturisim pe baza credinței în Domnul Iisus Hristos, în calitatea noastră de creștini botezați „în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh”, Duhul Sfânt fiind Acela care lucrează în noi integrarea sfințitoare în viața Bisericii și Care, prin Sfintele Taine, Se revarsă permanent, ca o Cincizecime continuă, un Rusalii perpetuu, peste viața și lucrarea misionară a Bisericii în lume. Câtă vreme facem parte din Biserică, suntem călăuziți și inspirați, coordonați și conduși de Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu spre împlinire eshatologică și veșnică. Ținta noastră finală a tuturor fiind
„dobândirea Împărăției lui Dumnezeu” în calitatea noastră de
„fii ai Bisericii” și „fii ai lui Dumnezeu”.
Și anul acesta al mântuirii 2023 la Biserica noastră Parohială de pe Valea Roșie din municipiul Baia Mare sunt pregătite toate de sărbătoarea Duminicii celei Mari și așteptate, cu rânduieli și slujbe speciale, cu împodobirea și înfrumusețarea bisericii în mod corespunzător, unde veșminte noi și acoperăminte luminate de culoarea verde vor străjui atât biserica, cât și slujitorii ei, dar și cu multe flori, spice de grâu și ramuri de tei ce vor împodobi cele dimprejurul comunității noastre parohiale. Membrii Consiliului Parohial au pregătit cele necesare împodobirii exterioare și au gătit spicele de grâu ce urmează a fi sfințite în această zi sfântă, pe care credincioșii le vor lua la casele lor și le vor pune la icoane, ori la odoarele sfinte spre binecuvântarea lor și a casei dimprejurul lor. De asemenea, covoarele noi, veșmintele de culoare verde, acoperămintele sfinte și cele ce împodobesc slujirea sfântă sunt oferite în dar de două familii de credincioși ai comunității noastre parohiale.
În ceea ce privește programul, acesta este unul amplu și cuprinzător: Duminică de dimineața, cu începere de la ora 8,45 slujba Utreniei sărbătorii, în cadrul căreia se vor sfinți spicele de grâu pregătite prin stropirea cu Apă sfințită. Urmează Sfânta și dumnezeiasca Liturghie de Praznic, ce încununează sărbătoarea cea mare a Rusaliilor, iar seara, cu începere de la ora 18,00 se va săvârși slujba specială a Vecerniei celei Mari, numită a îngenuncherii, întrucât în cuprinsul slujbei se rostesc 7 (șapte) rugăciuni speciale, în care se pomenesc cei vii și cei adormiți în Domnul, știuți ori neștiuți, pentru iertarea sufletelor lor și binecuvântare cerească. Marea Duminică a Cincizecimii (adică 50 de zile de la Paști) sau a Rusaliilor (de la sărbătoarea romană Rosallia = trandafir roșu) este precedată în Sâmbăta de Rusalii cu pomenirea sufletelor celor adormiți în Domnul (Moșii de vară), când se ridică Parastase de pomenire pentru sufletele lor, și sfințirea Apei Mici în vederea stropirii cu Aghiasmă Mică a spicelor de grâu, iar a doua zi de Rusalii serbăm Preasfânta Treime, ziua pomenirii lui Dumnezeu prin cinstea adusă în mod deosebit Preasfintei Treimi:
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Dorim tuturor creștinilor botezați în numele Preasfintei Treimi să aibă
un Praznic luminat, cu pacea și lumina Duhului Sfânt în suflet, cu mult har
și binecuvântare de Sus, de la Dumnezeu și cu multe bucurii sfinte.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl
și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toți. Amin!

Lasă un comentariu